abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Companies starting with X

Xã An Định (Trạm Viễn thông An Định)

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:

Diện tích khuôn viên:   185  m2

Diện tích xây dựng ngôi 1:   90  m2         Diện tích sử dụng:   180  m2

 

Xã Băng Tra (đất nhà Trạm Viễn thông Băng Tra)

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:

Diện tích khuôn viên:    192 m2

Diện tích xây dựng ngôi 1:   120  m2         Diện tích sử dụng:    240 m2

 

Xã Hiếu Phụng

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BĐ 270647 ngày 10/6/2011

Diện tích khuôn viên:   220,9   m2

Diện tích xây dựng ngôi 1:   72  m2         Diện tích sử dụng:  151,2   m2

Diện tích xây dựng ngôi 2:   10,2  m2         Diện tích sử dụng:   10,2  m2

Cộng:                              82,2  m2                                   161,4  m2

Xã Phước Hiệp (đất nhà Trạm Viễn thông Phước Hiệp).

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:

Diện tích khuôn viên:   441  m2

Diện tích xây dựng ngôi 1:    86 m2         Diện tích sử dụng:   160  m2

 

Xã Tân Quới Trung

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BG 856928 ngày 23/08/2011

Diện tích khuôn viên:   145,1 m2

Diện tích xây dựng ngôi 1:  41,3 m2         Diện tích sử dụng:  82,6 m2

Diện tích xây dựng ngôi 2:  10,2 m2         Diện tích sử dụng: 10,2 m2

Cộng:                              51,3  m2                                 92.8 m2

Xã Tân Thành

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:

Diện tích khuôn viên:   190  m2

Diện tích xây dựng ngôi 1:   20  m2         Diện tích sử dụng:   20  m2