abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Companies starting with K

Khóm 1 thị trấn Cái Nhum

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BD 270195 ngày 13/12/2010

Diện tích khuôn viên:   567,6  m2

Diện tích xây dựng ngôi 1:   128  m2         Diện tích sử dụng:   264  m2

Diện tích xây dựng ngôi 2:   82,08  m2      Diện tích sử dụng:   164,16  m2

Diện tích xây dựng ngôi 3:    32 m2          Diện tích sử dụng:    32 m2

Diện tích xây dựng ngôi 4:    32,5 m2       Diện tích sử dụng:    32,5 m2

Cộng:                              274,58 m2                                   492,66 m2

Khóm 1 thị trấn Long Hồ

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BG 856751 ngày 20/12/2011

Diện tích khuôn viên:  437,1   m2

Diện tích xây dựng ngôi 1:   96  m2         Diện tích sử dụng:   192  m2

Diện tích xây dựng ngôi 2:  96   m2         Diện tích sử dụng:   288  m2

Diện tích xây dựng ngôi 3:  7,5   m2         Diện tích sử dụng:  7,5   m2

Cộng:                            199,5   m2                             487,5   m2

Khóm 1 thị trấn Vũng Liêm

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BĐ 067990 ngày 29/03/2011

Diện tích khuôn viên:  387,1   m2

Diện tích xây dựng ngôi 1:   82  m2         Diện tích sử dụng:  164   m2

Diện tích xây dựng ngôi 2:   31,5  m2         Diện tích sử dụng:  31,5   m2

Cộng:                             113,5  m2                                195,5   m2

Khóm 3 thị trấn Tam Bình

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: A0 314093 ngày 10/2/2009

Diện tích khuôn viên:   885,6  m2

Diện tích xây dựng ngôi 1:  36   m2         Diện tích sử dụng:  36 m2

Diện tích xây dựng ngôi 2:   254,4  m2     Diện tích sử dụng:  508,8 m2

Diện tích xây dựng ngôi 3:   18  m2         Diện tích sử dụng:  18   m2

Cộng:                             308,4 m2                                 562,8  m2

Khu Phố Chợ xã Hựu Thành

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BD 270016 ngảy 13/01/2011

Diện tích khuôn viên:   254,4  m2

Diện tích xây dựng ngôi 1:  72   m2         Diện tích sử dụng:  144   m2

Diện tích xây dựng ngôi 2:  18,06   m2    Diện tích sử dụng:  18,06   m2

Cộng:                             90,06   m2                            162,06   m2

KP2, Phường 4 (đất , nhà khu KT1)

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:

Diện tích khuôn viên:    90 m2

Diện tích xây dựng ngôi 1:    90 m2         Diện tích sử dụng:    180 m2

 

KP4, Nguyễn Văn Tư, Phường 7 (đất , nhà trạm VT Phường 7).

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:

Diện tích khuôn viên:   320  m2

Diện tích xây dựng ngôi 1:   270  m2         Diện tích sử dụng:  768  m2